Project aanpak

Het succesvol implementeren van bedrijfssoftware als ERP vraagt meer dan enkel het verrichten van software instellingen, uitvoeren van data migraties en het instrueren van medewerkers. Balanced Force onderkent onder meer het belang van de culturele aspecten van organisaties in het project en integreert deze dimensie in het projectplan.

Het projectplan voor Cloud based ERP kan een “Full Scope” karakter hebben, maar kan ook gericht zijn op vooraf gedefinieerde aspecten van een implementatie.

Bij “Full Scope” vinden er voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie , uitgebreide analyses plaats ten aanzien van de organisatie, haar strategieën, structuren, processen, bestaande middelen en aanwezige cultuur. De uitkomsten van de analyses bepalen de vervolgstappen en opzet van het project.

Business Consultancy

Afhankelijk van de klant en haar wensen, kan business consultancy gericht zijn op bedrijfs strategische aspecten, organisatorische componenten, functionele processen, toe te passen middelen, gewenste veranderingen en de samenhang tussen de genoemde onderwerpen.

Balanced Force kan op elk genoemd terrein de juiste expertise inzetten.

Project Management

Met project management bedoeld Balanced Force ook echt het managen van het project.  De toegepaste project management methode moet wel aansluiten bij de aard van de klant. Zo kan er gekozen worden voor een totale Prince2 inzet, of onderdelen van deze methode. Hetzelfde geldt voor de opzet van de projectorganisatie (pmt, projectgroepen e.d.).

Belangrijk is dat gedurende het gehele project alle aspecten (tijd, geld, risico’s, kwaliteit, communicatie, inzet) helder inzichtelijk zijn. Zodat hierop bijtijds kan worden gestuurd. Balanced Force houdt rekening met een match tussen de beoogde project manager en de klant.

Applicatie Consultancy

De applicatie consultant bezit de juiste detail kennis over de software en haar werking. In nauwe samenwerking met de business consultant wordt het systeem op de gewenste manier ingericht, en de gebruikers opgeleid. De opleiding vindt deels klassikaal plaats en deels “on hand”. Een oefen omgeving is altijd voor handen en kan gewoon via een smartphone of tablet worden benaderd.

Ook tijdens de nazorgfase (kort na live gaan) blijven de betreffende applicatie consultants in beeld.

Technisch Consultancy

Data migraties, integraties, reports, e.d. vallen onder de noemer technisch consultancy. Balanced Force heeft zelf Technische experts tot haar beschikking en er wordt nauw samengewerkt met de experts van de ontwikkelaars als Rootstock.

Voorafgaand aan de start van een project wordt er al een technisch projectplan opgesteld, zodat er voldoende tijd is voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nodige integraties.

Change Management

Veel organisaties zien in dat, om alle gestelde doelstellingen te bereiken, er veranderingen moeten plaatsvinden parallel aan de implementatie van nieuwe software. Balanced Force, voorkomend uit het management consulting bureau B4B-Groep heeft veel ervaring met het begeleiden van veranderingen in organisaties. Balanced Force kan de klant een professionele ondersteuning aanbieden in deze trajecten, met inzet van specifiek ontwikkelde methoden.