Rootstock ERP implementatie

Het implementatie proces van Rootstock heeft meest een “hybrid karakter”. Een mix van de meer traditionele aanpak, wel bekend als de “waterfall methode” en de meer modern geachte “agile methode”. De hybride vorm heeft alles te maken met het karakter van ERP. Deels zijn de te ondersteunen processen duidelijk en staan min of meer vast en deels kan ERP worden ingericht volgens eigen visies en ideeën. Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld het domein “Finance”, dan zijn veel procedures voorgeschreven (facturatie, btw, waarderingen, afschrijvingen, audits, etc.). Veel Finance processen geven weinig ruimte aan vrije ideeën, behoudens het onderwerp automation/digitalisering. Het domein “Finance” is dan ook meer geschikt om vanuit een waterfall methode geimplementeerd te worden. Hoewel de aanpak (workshops) veel praktischer is dan in de oude dagen. Andere ERP processen, bijvoorbeeld communicatie rondom productie / leveringen / gereed meldingen of vraagprognoses komen wel veel meer in aanmerking voor een agile benadering.
Zeker bij het ontwikkelen van aanvullende apps die bijdragen tot verbeteren van processen.
Een Rootstock implementatie plan, kent dan ook activiteiten, uitgezet in de tijd, maar binnen die activiteiten kunnen werkpakketten, en ook sprints voorkomen.

Generiek

Het succesvol implementeren van bedrijfssoftware als ERP vraagt meer dan enkel het verrichten van software instellingen, uitvoeren van data migraties en het instrueren van medewerkers. Balanced Force onderkent onder meer het belang van de culturele aspecten van organisaties in het project en integreert deze dimensie in het projectplan.

Het projectplan voor Cloud based ERP kan een “Full Scope” karakter hebben, maar kan ook gericht zijn op vooraf gedefinieerde aspecten van een implementatie.

Bij “Full Scope” vinden er voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie , uitgebreide analyses plaats ten aanzien van de organisatie, haar strategieën, structuren, processen, bestaande middelen en aanwezige cultuur. De uitkomsten van de analyses bepalen de vervolgstappen en opzet van het project.

Business Consultancy

Afhankelijk van de klant en haar wensen, kan business consultancy gericht zijn op bedrijfs strategische aspecten, organisatorische componenten, functionele processen, toe te passen middelen, gewenste veranderingen en de samenhang tussen de genoemde onderwerpen.

Balanced Force kan op elk genoemd terrein de juiste expertise inzetten.

Project Management

Met project management bedoeld Balanced Force ook echt het managen van het project.  De toegepaste project management methode moet wel aansluiten bij de aard van de klant. Zo kan er gekozen worden voor een totale Prince2 inzet, of onderdelen van deze methode. En ook een agile variant kan worden ingezet. Hetzelfde geldt voor de opzet van de projectorganisatie (pmt, projectgroepen e.d.) of agile (scrum) teams.

Belangrijk is dat gedurende het gehele project alle aspecten (tijd, geld, risico’s, kwaliteit, communicatie, inzet) helder inzichtelijk zijn. Zodat hierop bijtijds kan worden gestuurd. Balanced Force houdt rekening met een match tussen de beoogde project manager en de klant.

Applicatie Consultancy

De applicatie consultant bezit de juiste detail kennis over de software en haar werking. In nauwe samenwerking met de business consultant wordt het systeem op de gewenste manier ingericht, en de gebruikers opgeleid. De opleiding vindt deels klassikaal plaats en deels “on hand”. Een oefen omgeving is altijd voor handen en kan gewoon via een smartphone of tablet worden benaderd.

Ook tijdens de nazorgfase (kort na live gaan) blijven de betreffende applicatie consultants in beeld.

Technisch Consultancy

Data migraties, integraties, reports, e.d. vallen onder de noemer technisch consultancy. Balanced Force heeft zelf Technische experts tot haar beschikking en er wordt nauw samengewerkt met de experts van de ontwikkelaars als Rootstock.

Voorafgaand aan de start van een project wordt er al een technisch projectplan opgesteld, zodat er voldoende tijd is voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nodige integraties.

Change Management

Veel organisaties zien in dat, om alle gestelde doelstellingen te bereiken, er veranderingen moeten plaatsvinden parallel aan de implementatie van nieuwe software. Balanced Force, voorkomend uit het management consulting bureau B4B-Groep heeft veel ervaring met het begeleiden van veranderingen in organisaties. Balanced Force kan de klant een professionele ondersteuning aanbieden in deze trajecten, met inzet van specifiek ontwikkelde methoden.